PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma prawo do:
 1. pełnej informacji w sprawie:
  1. podstawowych aktów prawnych normujących życie szkoły i ich treść w  zakresie dostosowanym do indywidualnych możliwości percepcyjnych dzieci,
  2. programów nauczania ich treści, celów i stawianych wymagań z  poszczególnych przedmiotów,
  3. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w szkole,
  4. zasad i treści szkolnego WSO,
  5. kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów,
  6. kryteriów ocen zachowania,
 2. właściwego procesu nauczania:
  1. procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochroną i poszanowaniem jego godności,
  2. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
  3. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  5. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas wszelkich zajęć szkolnych,
  6. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
  7. udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z  dyrektorem szkoły,
  8. reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
 3. wolności wyrażania i wypowiadania swoich poglądów:
  1. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści kształcenia, nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  2. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
  3. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły,
  4. przedstawiania swoich postulatów dyrekcji szkoły i radzie rodziców,
  5. wypowiadania własnych sądów o programach nauczania,
 4. wolności myśli, sumienia i wyznania poprzez:
  1. uczęszczanie na lekcje religii lub etyki,
  2. uzewnętrznianie swoich przekonań religijnych i światopoglądowych bez naruszania praw innych ludzi,
  3. zmianę przekonań,
  4. swobodę wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  5. uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki, nie może być powodem dyskryminacji ucznia przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie,
 5. wolności zrzeszania się:
  1. w różnych stowarzyszeniach, organizacjach, a w szczególności organizacjach harcerskich działających na terenie szkoły, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 6. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem:
  1. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
  2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym zachowaniem zasady indywidualizacji nauczania,
  3. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  4. pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału.
Uczeń ma obowiązek:
 1. przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego:
  1. okazywać szacunek innym osobom,
  2. ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
  3. z uwagą wysłuchiwać opinii innych i wspólnie opracowywać rozwiązania możliwe do przyjęcia i akceptacji,
  4. korzystać właściwie z dóbr kultury i środowiska przyrodniczego,
  5. postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
  6. dbać o piękno mowy ojczystej,
  7. szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze,
  8. szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających,
 2. zachowywać się na terenie szkoły i poza nią w sposób godny:
  1. postępować zgodnie z „Misją szkoły”,
  2. reprezentować szkołę poprzez właściwe zachowanie i udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych,
  3. uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych,
  4. nosić z dumą i honorem – symbol szkoły – tarczę szkolną,
  5. dbać o stosowny do miejsca i okoliczności wygląd oraz strój szkolny - godny tarczy szkolnej,
  6. unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami,
  7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych poprzez stosowanie się do zaleceń, instrukcji i regulaminów obowiązujących w szkole,
  8. właściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego szkolnego,
 3. rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności:
  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły,
  2. odpowiedzialnie i świadomie korzystać z różnych źródeł informacji,
  3. poszukiwać pozytywnych form realizacji własnej aktywności,
 4. postępować w sposób uczciwy, oparty na powszechnie uznanych normach:
  1. być szczerym i prawdomównym,
  2. rozumieć złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup,
  3. właściwie stosować zasadę zaufania w kontaktach z ludźmi,
  4. kierować się empatią w codziennym zachowaniu i postępowaniu,
  5. być asertywnym we własnym środowisku,
  6. przestrzegać zarządzeń wydawanych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeb szkoły i dotyczących
  7. praw i obowiązków ucznia.
Uczniowie są oceniani, klasyfikowani i promowani na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zgodnego z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).