PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

Celem programu profilaktycznego jest promowanie zachowań alternatywnych do zachowań problemowych: tolerancji, zdrowego stylu życia, pozytywnych kontaktów z innymi, pokojowego rozwiązywania konfliktów, konstruktywnego radzenia sobie z problemami, wzmacnianie czynników chroniących, szczególnie: więzi emocjonalnej, zainteresowania nauką i własnym rozwojem, szanowania norm, wartości i autorytetów, ograniczanie czynników ryzyka, szczególnie: trudności w nauce, złej sytuacji materialnej, niedojrzałości emocjonalnej, problemów interpersonalnych.

  1. Szkolny Program Profilaktyczny [zobacz więcej]

  2. Program nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie” – klasa IV [zobacz więcej]

  3. Program nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie” – klasa V-VI [zobacz więcej]

  4. Program nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie” – klasa VII [zobacz więcej]