STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU


Statut szkoły zawiera między innymi podstawowe informacje o szkole, cele i zadania szkoły, organizację szkoły, zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zadania zespołów nauczycielskich działających w szkole, Wewnątrzszkolny System Oceniania, prawa i obowiązki uczniów, rodzaje nagród i kar, zasady współdziałania z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, zasady współpracy z rodzicami, zasady rekrutacji uczniów do szkoły i zapewniania uczniom bezpieczeństwa w szkole.

Dokumenty:
Statut Szkoły - tekst ujednolicony
Regulamin organizacyjny szkoły
Schemat organizacyjny szkoły