WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Uczniowie są oceniani, klasyfikowani i promowani na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zgodnego z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).

Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania jest integralną częścią najważniejszego dokumentu szkoły – [Statutu Szkoły].

Podstawą przedmiotowych standardów oceniania są:

  1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
  2. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów dla poszczególnych przedmiotów,
  3. zasady oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Ocenianie przedmiotowe:

Edukacja wczesnoszkolna
kl. 1 | kl. 2-3

Język angielski klasy 1-3
kl. 1 | kl. 2 | kl. 3

Język angielski
kl. 4 | kl. 5 | kl. 6 | kl. 7 | kl. 8

Język polski
kl. 4 | kl. 5 | kl. 6 | kl. 7 | kl. 8

Matematyka
kl. 4 | kl. 5 | kl. 6 | kl. 7 | kl. 8

Historia
kl. 4 | kl. 5 | kl. 6 | kl. 7 | kl. 8

Przyroda
kl. 4 | kl. 6

Biologia
kl. 5 | kl. 7 | kl. 8

Geografia
kl. 5 | kl. 7 | kl. 8 | PZO

Fizyka
kl. 7 | kl. 8 | PSO

Chemia
kl. 7 | kl. 8

Technika
kl. 4-5 | kl. 6

Religia
klasa 1-3 | klasa 4-6

Zajęcia komputerowe
kl. 6

Informatyka
kl. 4 | kl. 5 | kl. 7 | kl. 8

Plastyka
kl. 4 | kl. 5-6 | kl. 7

Muzyka
kl. 4-7

Wychowanie fizyczne
kl. 4 | kl. 5 | kl. 7 | kl. 7
PSO - założenia ogólne

Język niemiecki
kl. 7 | kl. 8