WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Uczniowie są oceniani, klasyfikowani i promowani na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zgodnego z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).

Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania jest integralną częścią najważniejszego dokumentu szkoły – [Statutu Szkoły].

Podstawą przedmiotowych standardów oceniania są:

  1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
  2. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów dla poszczególnych przedmiotów,
  3. zasady oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Ocenianie przedmiotowe:

Edukacja wczesnoszkolna
klasa I-III

Język angielski klasy I-III
klasa I | klasa II | klasa III

Język angielski
klasa IV | klasa V | klasa VI

Język polski
klasa IV

Matematyka
klasa IV | klasa V | klasa VI

Historia
klasa IV-VI

Przyroda klasa IV-VI
klasa IV | klasa V | klasa VI

Zajęcia komputerowe
klasa IV | klasa V | klasa VI

Technika
klasa IV-VI

Plastyka
klasa IV | klasa V-VI

Muzyka
klasa IV |klasa V-VI

Religia
klasa I-III | klasa IV-VI

Wychowanie fizyczne
klasa IV-VI | tabela