WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Uczniowie są oceniani, klasyfikowani i promowani na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zgodnego z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).

Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania jest integralną częścią najważniejszego dokumentu szkoły – [Statutu Szkoły].

Podstawą przedmiotowych standardów oceniania są:

  1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
  2. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów dla poszczególnych przedmiotów,
  3. zasady oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Ocenianie przedmiotowe:

Edukacja wczesnoszkolna
kl. I | kl. II-III

Język angielski klasy I-III
kl. I | kl. II | kl. III

Język angielski
kl. IV | kl. V | kl. VI | kl. VII

Język polski
kl. IV | kl. V-VI | kl. VII

Matematyka
kl. IV | kl. V | kl. VI | kl. VII

Historia
kl. IV | kl. V-VI | kl. VII

Przyroda
kl. IV | kl. V | kl. VI

Biologia
kl. VII

Geografia
kl. VII | PZO

Fizyka
kl. VII

Chemia
kl. VII

Technika/Zajęcia techniczne
kl. IV | kl. V-VI

Zajęcia komputerowe
kl. V | kl. VI

Informatyka
kl. IV | kl. VII

Religia
klasa I-III | klasa IV-VI

Plastyka
kl. IV | kl. V-VI | kl. VII

Muzyka
kl. IV i VII |kl. V-VI

Wychowanie fizyczne
kl. IV | kl. V | kl. VII | kl. VII
PSO - założenia ogólne

Język niemiecki
kl. VII