RZECZNIK PRAW UCZNIA

Rzecznik Praw Ucznia: Marzena Klempka

Działania podejmowane przez Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu mają na celu zapewnienie uczniom:
- prawa do bezpiecznej nauki,
- prawa do życia bez przemocy i poniżania,
- prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
- prawa do rzetelnej informacji.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu:
- znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
- interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
- udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
- reprezentowanie na zewnątrz Szkoły w sprawach dotyczących przestrzegania [praw ucznia],
- składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązywania konfliktu.

Tryb postępowania w kwestiach spornych "nauczyciel-uczeń":
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
- Podjęcie mediacji ze stronami.
- W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
- W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

Tryb postępowania w kwestiach spornych "uczeń-uczeń":
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
- Podjęcie mediacji ze stronami.
- W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
- Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego (dyrektor, wychowawca, rzecznik).
- W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
- Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.