SEKRETARIAT

Sekretarz szkoły: Aleksandra Jakóbczak

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

DZIEŃ GODZINY
PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.30
WTOREK 7.30 – 15.30
ŚRODA 7.30 – 15.30
CZWARTEK 7.30 – 15.30
PIĄTEK 7.30 – 15.30

Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu :

 1. Udziela informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.);
 2. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną prowadzenie księgi korespondencji;
 3. Organizuje spotkania dyrektora szkoły z interesantami;
 4. Prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi szkoły oraz ewidencji zwolnień lekarskich;
 5. Przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego
 6. Prowadzenie kasy szkoły i gospodarstwa pomocniczego /przyjmowanie wpłat za obiady, pobieranie gotówki z banku oraz jej wypłacanie, dysponowanie pogotowiem kasowym szkoły/;
 7. Stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 8. Przygotowywanie sprawozdań dla GUS i do SIO dotyczące uczniów.

Prowadzi sprawy uczniowskie, w tym:

 1. Wydaje i aktualizuje legitymacje szkolne;
 2. Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem uczniów;
 3. Obsługuje stronę organizacyjną zapisów uczniów / rekrutacji do klas pierwszych, w tym przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów, sporządzanie list kandydatów i uczniów przyjętych do szkoły/;
 4. Wspomaga organizację egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 5. Prowadzi księgi uczniów;
 6. Prowadzi rejestru uczniów zameldowanych w rejonie szkoły;
 7. Monitoruje spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 8. Wydaje i ewidencjonuje dokumenty uczniów, przygotowuje zaświadczenia, druki potwierdzeń, odpisów arkuszy ocen, świadectw szkolnych;

Sekretariat szkoły stosuje się do obowiązujących w szkole ogólnych zasad postępowania, w tym przede wszystkim do:

 1. Współdziałania z dyrekcją szkoły i nauczycielami w wypełnianiu obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracownikom szkoły .
 2. Pełnej, rzetelnej i terminowej realizację powierzonych zadań, w tym za sprawną, kulturalną obsługę interesantów, nauczycieli i uczniów;
 3. Prowadzenie spraw zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa;