ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców.

Jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności naszej szkoły, jak również dzięki jej funkcjonowaniu wspomagany jest proces dydaktyczny i osiągnięcia uczniów w nauce.
Świetlica jest otwarta w dniach nauki szkolnej od godz. 7.15 – 17.00

Dzienny plan zajęć:


GODZINY ZAJĘCIA
7.15 – 8.30 Przyjmowanie dzieci do świetlicy; przebieranie się, rozmowy indywidualne, gry stolikowe, zabawy logiczne – krzyżówki, rebusy.
8.30 – 9.30 Kontrola przygotowania dzieci do lekcji, uzupełnianie prac domowych, ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, gry dydaktyczne.
9.30 – 10.30 Zajęcia wg tygodniowego planu zajęć, program zajęć o charakterze dominującym na dany dzień tygodnia – pogadanki, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe.
10.30 – 11.00 Głośne czytanie wybranej lektury w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
11.00 – 11.15 Przygotowania do obiadu. Obiad.
11.15 – 13.00 Zabawy dowolne wg inicjatywy dzieci. Gry i zabawy o charakterze integracyjnym.
13.00 – 14.30 Nauka własna, indywidualna pomoc wychowawcy w odrabianiu lekcji, czytanie bajek i baśni.
14.30 – 17.00 Zajęcia indywidualne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, odprawianie dzieci do domu.


Tygodniowy plan zajęć:


DZIEŃ ZADANIA
PONIEDZIAŁEK Gawędy, pogadanki zgodne z tematem tygodnia. Nauka nowych gier i zabaw.
WTOREK Zajęcia plastyczne. Przygotowanie inscenizacji wg bieżącego tematu. Nauka wierszy.
ŚRODA Zajęcia umuzykalniające, nauka piosenek. Gry i zabawy ruchowe ze śpiewem. Ćwiczenia rytmiczne.
CZWARTEK Zajęcia praktyczno-techniczne. Gry dydaktyczne. Praca z książką i czasopismem. Konkursy, zabawy logiczne - zgadywanki, krzyżówki, rebusy itp.
PIĄTEK Zajęcia typu sportowego – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, placu zabaw.


Do głównych zadań wychowawczych, dydaktycznych i rekreacyjnych realizowanych w świetlicy należą:

 1. zaspokajanie potrzeb dzieci w zakresie opieki i wychowania,
 2. zapewnienie wychowankom właściwej opieki i warunków do nauki i wypoczynku oraz odpowiedniego spędzania czasu wolnego,
 3. podnoszenie poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole,
 4. przyzwyczajanie dzieci do samodzielności i systematyczności,
 5. poznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 6. kształtowanie postaw patriotycznych,
 7. kształtowanie postaw moralnych,
 8. wychowanie ekologiczne,
 9. życie rodzinne,
 10. sport, zabawy ruchowe i zajęcia rekreacyjne,
 11. zdrowie i higiena,
 12. bezpieczeństwo,
 13. edukacja żywieniowa.

Formy pracy wychowawczej realizowane w naszej świetlicy to:

 1. pogadanki, gawędy i opowiadania,
 2. zabawy tematyczne,
 3. małe teatralne formy pracy- teatr samorodny,
 4. zajęcia związane z organizacją nauki własnej dzieci,
 5. gry i zabawy dydaktyczne,
 6. zajecia umuzykalniające, zajęcia ze śpiewem, piosenki i pląsy,
 7. zajęcia plastyczne oraz zdobywanie sprawności w zakresie zajęć praktyczno-technicznych,
 8. praca z książką i czasopismem dziecięcym,
 9. zajęcia z zakresu wychowania fizycznego, spacery wycieczki, gry zabawy terenowe, zabawy ruchowe,
 10. oraz formy pracy z zakresu wychowania zdrowotnego i ekologicznego (np. opieka nad roślinami doniczkowymi, dbałość o kulturę i higienę spożywania posiłków).