ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców.

Jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności naszej szkoły, jak również dzięki jej funkcjonowaniu wspomagany jest proces dydaktyczny i osiągnięcia uczniów w nauce.
Świetlica jest otwarta w dniach nauki szkolnej od godz. 7.15 – 16.30

Do głównych zadań wychowawczych, dydaktycznych i rekreacyjnych realizowanych w świetlicy należą:

 1. zaspokajanie potrzeb dzieci w zakresie opieki i wychowania,
 2. zapewnienie wychowankom właściwej opieki i warunków do nauki i wypoczynku oraz odpowiedniego spędzania czasu wolnego,
 3. podnoszenie poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole,
 4. przyzwyczajanie dzieci do samodzielności i systematyczności,
 5. poznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 6. kształtowanie postaw patriotycznych,
 7. kształtowanie postaw moralnych,
 8. wychowanie ekologiczne,
 9. życie rodzinne,
 10. sport, zabawy ruchowe i zajęcia rekreacyjne,
 11. zdrowie i higiena,
 12. bezpieczeństwo,
 13. edukacja żywieniowa.

Formy pracy wychowawczej realizowane w naszej świetlicy to:

 1. pogadanki, gawędy i opowiadania,
 2. zabawy tematyczne,
 3. małe teatralne formy pracy- teatr samorodny,
 4. zajęcia związane z organizacją nauki własnej dzieci,
 5. gry i zabawy dydaktyczne,
 6. zajecia umuzykalniające, zajęcia ze śpiewem, piosenki i pląsy,
 7. zajęcia plastyczne oraz zdobywanie sprawności w zakresie zajęć praktyczno-technicznych,
 8. praca z książką i czasopismem dziecięcym,
 9. zajęcia z zakresu wychowania fizycznego, spacery wycieczki, gry zabawy terenowe, zabawy ruchowe,
 10. oraz formy pracy z zakresu wychowania zdrowotnego i ekologicznego (np. opieka nad roślinami doniczkowymi, dbałość o kulturę i higienę spożywania posiłków).