Scenariusz lekcji z informatyki
„Zapisywanie istniejących dokumentów”


Scenariusz lekcji realizowany podczas programu “Nauczyciel z klasą”.

Prezentacja zadania

Autor: Grzegorz Pańko

Temat: Zapisywanie istniejących dokumentów

Grupy metod wykorzystywane w lekcji: rozwiązywanie problemów, czytanie i notowanie ze zrozumieniem

Kto? Kiedy? Dla kogo? Lekcja informatyki w klasie IV szkoły podstawowej

Cele lekcji:
Po zajęciach uczniowie powinni:

 • udoskonalić posługiwanie się klawiaturą
 • przypomnieć i udoskonalić zapisywanie nowych dokumentów
 • znać różnice między poleceniem „Zapisz” i „Zapisz jako”
 • posługiwać się poleceniami „Zapisz” i „Zapisz jako” oraz stosowanymi wraz z nimi skrótami klawiszowymi
 • współpracować w grupie

Krótki opis przebiegu zajęć:
Zajęcia były drugą lekcją z zakresu zapisywania swojej pracy na komputerze. Lekcja poprzednia miała na celu zapoznanie uczniów z zapisywaniem dokumentów. Na tej lekcji uczniowie poznali różnicę między poleceniem „Zapisz”, a „Zapisz jako” oraz zasadę korzystania z tych poleceń.
Uczniowie pracując w grupach wykonali zadanie, które wyjaśnia zasadę korzystania z polecenia „Zapisz jako”. Lekcja ta w sposób praktyczny i bardziej dokładny (niż wykład) pozwoliła zrozumieć i zapamiętać różnicę między tymi dwoma poleceniami.

Krok 1: Rozgrzewka

Tytuł kroku: Rozgrzewka

Przebieg zajęć:
Po sprawdzeniu obecności zadałem uczniom ćwiczenie na rozgrzewkę. W ciągu pół minuty mieli policzyć ile jest na rysunku prostokątów i odpowiedź zapisać na kartce papieru. Po sprawdzeniu odpowiedzi zapoznałem uczniów z tematem zajęć.

Materiał pomocniczy: zagadka na rozgrzewkę [zobacz]

Krok 2: Zapisywanie dokumentu – przypomnienie wiadomości

Tytuł kroku: Zapisywanie dokumentu – przypomnienie wiadomości

Przebieg zajęć:
Rozdałem uczniom Karty z tekstem (tekst opisowy, z którego należy wyłowić potrzebne informacje). Poleciłem zapoznać się z tekstem. Przyjąłem strategię „Wejdź w tekst”. Tekst zawierał 3 akapity. Po przeczytaniu każdego akapitu uczniowie komentowali poznany materiał (mogli robić notatki na marginesie). Po analizie całości tekstu opisali w 4 punktach kroki zapisu nowego dokumentu. Po wykonaniu zadania zebrałem Karty z tekstem i odpowiedziami. Omawiając wyniki pokazałem (przypomniałem) na projektorze zapis dokumentu w programie Word (w 4 krokach).

Uwagi: Uczniowie pracowali indywidualnie bez posługiwania się komputerem. Czas pracy musi być odpowiednio krótki, gdyż to tylko wstęp do zajęć.

Materiał pomocniczy: karta z tekstem [zobacz]

Krok 3: Zapoznanie z zadaniem

Tytuł kroku: Zapoznanie z zadaniem

Przebieg zajęć:
Podzieliłem uczniów na 4 grupy po 4 osoby. Uczniowie dobrali się sami, ponieważ zależało mi na tym, aby była sprawna współpraca w grupach. Każda z grup miała do dyspozycji o jeden komputer mniej niż osób w zespole. Następnie rozdałem Karty z zadaniem oraz Karty Problemowe do uzupełnienia w trakcie lekcji.
Uczniowie zapoznali się z ćwiczeniem, które wykonywali w dalszej części lekcji oraz wypełnili pierwsze 2 punkty Karty problemowej (klasa, skład zespołu).

Uwagi: Zadanie polegało na przepisaniu tekstu w programie Microsoft Word w ciągu określonego czasu. Ograniczenia dla uczniów – mniej komputerów na grupę niż ilość jej członków oraz czas, który uniemożliwiał przepisanie tekstu przez dwie osoby na jednym komputerze.

Materiał pomocniczy:

Krok 4: Określenie problemu i pomysły rozwiązań

Tytuł kroku: Określenie problemu i pomysły rozwiązań

Przebieg zajęć:
Poprzez porównanie naprowadziłem uczniów na określenie problemu do rozwiązania. Grupy samodzielnie znalazły trudności w rozwiązaniu zadania wypełniając kolejne punkty Karty Problemowej.
Naprowadzając grupy na odpowiedni tok rozumowania uczniowie wypełnili dwa ostatnie punkty Karty Problemowej – pomysły do rozwiązania problemu oraz wybór rozwiązania, który grupa uważała za najlepszy.

Uwagi: Porównanie nastąpiło na podstawie zadanka na rozgrzewkę oraz na podstawie Karty Problemowej:

 • pytanie: jaki jest problem? - odpowiedź: ile jest prostokątów na rysunku?
 • pytanie: jakie są trudności w rozwiązaniu? - odpowiedź: mała ilość czasu na policzenie
 • pytanie: jakie mamy pomysły? - odpowiedź: trzeba policzyć zapamiętując te prostokąty policzone, można "strzelić" odpowiedź, przerysować na kartkę rysunek i licząc zamazywać prostokąty policzone. Takie rozwiązania przytoczone przez nauczyciela podpowiadają (i to też zaznaczałem na zajęciach), że trzeba zapisywać wszystkie możliwe pomysły, nawet te, które wydają się "głupie".

Ponieważ zajęcia prowadziłem w klasie IV to dużą moją rolą było odpowiednie naprowadzanie i zachęcanie do logicznego rozumowania w wymyślaniu pomysłów i wyborze tego, który ma szansę powodzenia. Brak ograniczeń w pomysłach dodaje kreatywności wypowiedziom uczniów i uczy poszanowania zdania kolegi lub koleżanki.

Materiał pomocniczy:

 • Wypełniona Karta Problemowa przez uczniów 1 [zobacz]
 • Wypełniona Karta Problemowa przez uczniów 2 [zobacz]
 • Wypełniona Karta Problemowa przez uczniów 3 [zobacz]

Krok 5: Wykonanie zadania

Tytuł kroku: Wykonanie zadania

Przebieg zajęć:
Uczniowie przystąpili do wykonania zadania. Jako nauczyciel nie ingerowałem w sposób wykonania ćwiczenia, ale obserwowałem efekty pracy i współpracę w grupie.

Uwagi: Dobrze jest w miarę potrzeby przypominać grupom o współpracy.

Krok 6: Prezentacja pracy uczniów

Tytuł kroku: Prezentacja pracy uczniów

Po zakończonym zadaniu każda z grup prezentowała efekty swojej pracy. Wybrany przedstawiciel grupy omówił sposób wykonania zadania, powiedział czy udało się zrealizować zamierzenie oraz jakie przeciwności spotkała grupa podczas wykonywania zadania. Na cztery grupy dwóm udało się wykonać zadanie, dwie inne przyjęły złą metodę rozwiązania problemu.

Po prezentacji grupy został ocenione w zależności od efektów pracy i współpracy w grupie. Powiedziałem, gdzie grupy popełniły błędy i tym samym omówiłem różnice pomiędzy poleceniami „Zapisz” i „Zapisz jako” oraz współpracę w grupach.