INSTRUKCJA DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOŚCIU


/NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 STYCZNIA 2003 R W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH FORM DZIALALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I ZAPOBIEGAWCZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM/

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE:

 1. O zaistniałym zdarzeniu powiadomić wychowawcę klasy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pozostawionych pod opieką uczniów. /w razie nieobecności wychowawcy nauczyciel podejmuje dalsze działania w jego imieniu/.

 2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz pedagoga szkolnego.

 3. Pedagog szkolny jako koordynator działań w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą powiadamia i wzywa do szkoły:

  1. prawnych opiekunów ucznia, przekazując im uzyskaną informację o zdarzeniu,

  2. policję - jeśli okoliczności tego wymagają,

  3. sąd rodzinny – jeśli wymaga tego sprawa.

 4. Pedagog szkolny w obecności rodziców /prawnych opiekunów/, dyrektora szkoły i wychowawcy ustala przebieg zdarzenia i sporządza dokładną z niego notatkę służbowa wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 5. Pedagog szkolny w toku interwencji profilaktycznej , może zaproponować skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału ucznia w programie terapeutycznym.