REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW
ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOŚCIU

Na podstawie Ustawy z dnia 16.12.2004 r. art. 90 g o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. Nr 281 poz. 2781) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pisma Prezydenta Miasta Zamościa sygnowanego numerem E i S 0114/190/05

 1. Szkoła w ramach środków finansowych otrzymanych od organu prowadzącego przyznaje uczniom świadczenie pomocy materialnej za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
 2. Świadczenia pomocy materialnej za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom kl. IV szkoły podstawowej do ukończenia przez nich pierwszego okresu nauki.
 3. Stypendia za wyniki w nauce może otrzymać każdy uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium,
  2. jest laureatem lub finalistą /w danym roku szkolnym/ etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty,
 4. Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który zajął:
  1. I – V miejsce w zawodach szczebla ogólnopolskiego;
  2. I – III miejsce w zawodach rangi wojewódzkiej,
  3. I lub II miejsce w zawodach rangi rejonowej.
 5. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może jednocześnie otrzymać zarówno pomoc materialną za wyniki w nauce jak i osiągnięcia sportowe.
 6. Uczeń , któremu przyznane może być świadczenie pomocy materialnej za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe powinien mieć minimum ocenę dobrą z zachowania.
 7. Dyrektor szkoły powołuje komisje do spraw świadczenia pomocy materialnej za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, która to po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen na początku każdego okresu, która będzie podstawą do przyznania stypendium.
 8. W skład komisji wchodzą:
  1. Rzecznik Praw Ucznia
  2. Członek Rady Pedagogicznej (pedagog szkolny)
  3. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  4. przewodniczący Rady Rodziców
  5. dyrektor z głosem decydującym.
 9. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa w imieniu ucznia wychowawca klasy do komisji stypendialnej , która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 10. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół , który pozostaje w dokumentacji szkoły.
 11. Wysokość świadczenia ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 12. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący. Decyzję o odmowie przyznania w/w stypendium podejmuje dyrektor szkoły.
 13. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228 , poz. 2255 , z późn. zm/ .
 14. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych.
 15. Świadczenie Świadczenie pomocy materialnej za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły rodzicom /prawnym opiekunom / ucznia.
 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota przeznaczona w szkole na świadczenie pomocy materialnej za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w danym roku kalendarzowym może ulec zwiększeniu za zgodą Prezydenta Miasta Zamość.