PROJEKT EDUKACYJNY
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”,, Aby zdobyć wielkość - człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać”

Antoine de Saint Exupery

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, w których realizowany jest projekt, ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Program ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat nad Programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koncepcja Programu opiera się na teorii inteligencji wielorakich, której twórcą jest Haward Gardner. Wyróżnia on osiem typów inteligencji :językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzeną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną. Istotą Projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości
i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności.

Program zakłada, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest odkryć te zdolności i je rozwijać. Szkoła powinna wspierać ucznia w rozwijaniu jego indywidualnych zdolności tak, by umiał je wykorzystać w życiu. Ten Program pozwala każdemu dziecku odnieść sukces, wspiera jego pełny rozwój. Określenie profilu inteligencji dziecka podpowiada nauczycielom, rodzicom i opiekunom, jakie rodzaje zajęć należy zapewnić dziecku w domu, w szkole i podczas zajęć dodatkowych. Poznanie przez nauczycieli i rodziców profilu inteligencji dziecka, przedkłada się na sposób jego edukowania
i oceniania.

Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych, bowiem pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania. Zmieniające się potrzeby i możliwości uczniów zmuszają współczesną szkołę do wprowadzania
w życie nowych metod wychowawczych. Mają one na celu optymalizację osiągnięć szkolnych oraz przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej dostrzegamy potrzebę rozwijania indywidualnych atutów każdego dziecka. Uczeń, na etapie edukacji wczesnoszkolnej, potrzebuje wsparcia, aby mógł w pełni zrealizować swój potencjał. Dlatego też proces oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji to istota nowoczesnej szkoły.

Projekt, do którego przystąpiła nasza szkoła, stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

Dodatkowe zajęcia z dziećmi rozpoczęły się we wrześniu 2009 roku wśród uczniów klasy II a. Jednym z pierwszych kroków realizacji Projektu było określenie profilu inteligencji każdego ucznia. Przeprowadzona przez wychowawcę Annę Kogut diagnoza początkowa umożliwiła taką organizację zajęć, aby wykorzystując najmocniejsze strony uczniów rozwijać również te słabe. Przygotowując się do realizacji projektu sala numer 23, w której uczy się klasa IIa, została w czasie wakacji odnowiona i przystosowana do wymogów Projektu. Salę wyposażono w sześciokątne stoliki, nowe krzesełka i meble, na podłodze położono dywan. By umożliwić w praktyce realizowanie założeń Programu, szkoła otrzymała zestaw specjalnie dobranych środków dydaktycznych. Na bazie otrzymanych materiałów i pomocy, w sali 23 zostały utworzone trzy Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Uczniowie klasy IIa mieli możliwość korzystania z pomocy zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i dodatkowych. Środki dydaktyczne dostępne w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjały aktywności uczniów, wyzwalały wiele radości ze zdobywania wiedzy, rozwijały zainteresowania, zdolności i umiejętności. Pierwszy Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. W obszarze aktywności językowej uczniowie układali i czytali wiersze i bajki, które inspirowały ich do dalszej aktywności - plastycznej, muzycznej i ruchowej. Tworzyli własne przedstawienia wykorzystując kolorowe pacynki. Inteligencję wizualno – przestrzenną, muzyczną i ruchową pomagały rozwijać pomoce znajdujące się w Drugim Ośrodku Zainteresowań, między innymi akcesoria sportowe, które uatrakcyjniały zabawy i ćwiczenia fizyczne. Z kolei „Ser szwajcarski” doskonale stymulował pracę półkul mózgowych oraz wzmacniał koncentrację uwagi. Pomoce zamieszczone w Trzecim Ośrodku Zainteresowań wpływały przede wszystkim na rozwój inteligencji matematyczno – logicznej i przyrodniczej. Kompetencje te rozwijane były przy wykorzystaniu takich pomocy, jak mikroskop, Studnia Jakuba, Magiczny Trójkąt Matematyczny z zestawem kart wzorcowych, Tuby Pieksi i Tuby Gąsienice. W Ośrodkach znajdują się również zestawy Logico, które ułatwiały dzieciom naukę czytania, liczenia, wprowadzały w świat bajek oraz roślin i zwierząt, uczyły zasad ruchu drogowego, geometrii i ortografii. Wymienione pomoce to tylko niektóre spośród wielu znajdujących się w Ośrodkach Zainteresowań, dzieci korzystały z nich zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak również podczas zabaw dziecięcych.


Zdjęcia z zajęć

Dnia 10 grudnia 2009 roku, w czwartek odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów. Pokaz przygotowany przez uczniów i wychowawcę miał formę zespołowych, grupowych i indywidualnych popisów dzieci. Ukazywał autentyczny rozwój intelektualny każdego dziecka, zgodny z profilem inteligencji. Goście, dyrekcja szkoły, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i nauczyciele obejrzeli widowisko słowno-muzyczne ,, CYRKLASA ZAPRASZA”. Przy dźwiękach muzyki cyrkowej widzowie podziwiali popisy zręcznościowo-cyrkowe dzieci z wykorzystaniem różnych przyborów. Z uwagą wysłuchali pięknej recytacji wierszy układanych przez uczniów. Goście doskonale się bawili, oglądając scenki aktorskie z udziałem maskotek-zwierząt. Uważnie wysłuchali prezentacji PRZYRODNIKA, odpowiadali na pytania MATEMATYKA. Z wielką przyjemnością słuchali ułożonej przez dzieci piosenki, którą młodzi artyści zaśpiewali przy akompaniamencie instrumentów. Wielkie wrażenie na wszystkich wywołały tańce dzieci przebranych za zwierzątka - występy dzieci w jednakowych strojach na tle samodzielnie wykonanej kolorowej dekoracji, nagrodzone zostały gromkimi brawami publiczności. Słowa pochwały pod kierunkiem uczniów – jak również wychowawcy klasy – skierowali: pani edukator Barbara Gorzkiewicz, pani wicedyrektor Barbara Kołtun, pan dyrektor Artur Waśko. Na zakończenie swoich występów uczniowie II a zostali mile, zaskoczeni wręczeniem im prezentów-myszek pacynek. Dzieci i wychowawca zaprosili gości do „zwiedzenia” sali, w której prezentowali wytwory swojej działalności oraz obejrzenia tablicy ze zdjęciami dokumentującymi pracę i zabawę w czasie realizacji projektu.


Zdjęcia z pokazu


Korzyści wynikające z realizacji Projektu są wymierne:
  1. dla moich wychowanków - rozwijali własny potencjał intelektualny, budowali motywację do nauki, korzystali z bogatego zestawu środków dydaktycznych, dostali szansę lepszego startu szkolnego;
  2. dla szkoły - otrzymała zestaw środków dydaktycznych o bardzo znacznej wartości, które będą służyć uczniom klas I, uzyskała możliwość stworzenie jeszcze lepszych warunków do pracy dydaktycznej;
  3. dla rodziców – mieli możliwość odkrywania potencjału swoich dzieci, lepiej mogli zorganizować im środowisko rozwoju – dopasowując rodzaj zajęć dodatkowych do posiadanych przez dzieci uzdolnień i typów inteligencji;
  4. dla mnie jako wychowawcy – miałam możliwość wdrażania najnowszych koncepcji pedagogicznych oraz realizacji autorskiego programu i własnych pomysłów dydaktycznych, służących aktywizowaniu całościowego rozwoju dzieci.

Realizacja projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"- była dla nas wszystkich nowym doświadczeniem i na długo pozostanie w pamięci dzieci i wychowawcy. Założenia programu będziemy nadal realizować na zajęciach w klasie IIa. Projekt będzie trwał jeszcze przez II kolejne edycje – kolejnymi uczestnikami będą uczniowie klasy I a z wychowawczynią –panią Elżbietą Zakrzewską.

Anna Kogut